História farnosti

Rímskokatolícka farnosť sv. Urbana v Bystrom bola zriadená dekrétom košického diecézneho biskupa Mons. Alojza Tkáča dňa 1. decembra 1991. Samostatná farská obec Bystré vznikla odčlenením sa od farnosti Hanušovce nad Topľou, pod ktorú dovtedy patrila ako filiálna obec. K farnosti Bystré administratívne patrí filiálka Hermanovce nad Topľou. Vo farnosti sa nachádzajú tri kostoly, kde sa slúžia pravidelné verejné bohoslužby: farský kostol sv. Urbana v Bystrom, kostol sv. Františka na Sídlisku, filiálny kostol sv. Jakuba v Hermanovciach. Podľa posledných štatistických údajov sčítania obyvateľstva z roku 2021 má farnosť 1957 rímskokatolíckych veriacich (Bystré 1750 ľudí, Hermanovce 207 ľudí).

Erb a zástava farnosti

Autorom grafického návrhu erbu a zástavy farnosti je PhDr. Ladislav Vrtel, herold Slovenska. Erb farnosti sv. Urbana v Bystrom bol dňa 2. októbra 2020 zapísaný do Heraldického registra Slovenskej republiky pod signatúrou HR W-460/2020. Erbová listina (armáles) bola vydaná a spečatená pečaťou Heraldického registra Slovenskej republiky dňa 22. decembra 2020. Pri svätej omši na odpustovej slávnosti sv. Urbana, patróna farského kostola v Bystrom i celej farnosti, dňa 22. mája 2021 farský administrátor Mgr. Branislav Polča erb farnosti verejne predstavil, prečítal erbovú listinu a liturgickým obradom erb a zástavu slávnostne požehnal.

Erb farnosti sv. Urbana v Bystrom zapísaný v Heraldickom registri má túto podobu: Zo spodného okraja červeného štítu vyrastajúca zlatá biskupská berla ovinutá zeleným viničom, hore s dvoma listami a dvoma zlatými strapcami hrozna; na listoch stojace dva privrátené strieborné prilietajúce holúbky v zlatej zbroji, nad tým všetkým zlatá mušľa. Nad štítom sa vznáša čierny kňazský klobúk na každej strane s jedným strapcom na čiernej šnúre.

Znamenie erbu pozostáva zo symboliky všetkých troch kostolov vo farnosti. Viničom ovinutá biskupská berla symbolicky pripomína svätého Urbana, patróna farnosti v Bystrom, dva vtáčiky poukazujú na svätého Františka z Assisi, patróna nového kostola na Sídlisku, a zlatá mušľa je atribútom svätého apoštola Jakuba Staršieho, patróna filiálneho kostola v Hermanovciach nad Topľou. Červená farba štítu odkazuje na mučenícku smrť svätého Urbana i svätého Jakuba. Čierny kňazský klobúk na každej strane s jedným strapcom na čiernej šnúre označuje, podľa pravidiel cirkevnej heraldiky, erb farnosti.

Kňazi, ktorí spravovali  farnosť

Mgr. František Miháľ
ThDr. Ján Andrej
Mgr. Miloslav Janovčík
Mgr. Igor Čellár
Mgr. Ján Sabo
Mgr. Branislav Polča

od 1. júla 1992 do 30. júna 1997
od 1. júla 1997 do 30. júna 2006
od 1. júla 2006 do 30. júna 2011
od 1. júla 2011 do 30. júna 2015
od 1. júla 2015 do 30. júna 2019
od 1. júla 2019