Manželstvo

Úmysel uzavrieť sviatostné manželstvo prejavia obaja snúbenci pri osobnom stretnutí s kňazom v kancelárii farského úradu minimálne tri mesiace pred plánovaným termínom sobáša. V rámci bezprostrednej duchovnej prípravy snúbenci po dohode s kňazom absolvujú na fare štyri katechetické stretnutia na témy predpísané Radou pre rodinu Konferencie biskupov Slovenska: Povolanie k manželstvu; Komunikácia a riešenie konfliktov; Ľudská pohlavnosť a manželská láska; Kresťanská viera a kresťanská mravnosť. V rámci administratívnej prípravy sobášnej dokumentácie kňaz so snúbencami v kancelárii farského úradu vypíše cirkevnú zápisnicu, ku ktorej treba priložiť tieto doklady: štátnu zápisnicu vypísanú na matrike Obecného úradu Bystré; krstné listy ženícha a nevesty, ak boli pokrstení v inej farnosti; mená a adresy dvoch svedkov; prípadnú licenciu, ak ani jeden zo snúbencov nepatrí do našej farnosti. V prípade miešaného manželstva (napr. katolícka stránka s evanjelickou stránkou) je potrebné vypísať a na Arcibiskupský úrad v Košiciach poslať žiadosť o povolenie k sobášu resp. dišpenz od prekážky, kde sa obaja zaväzujú, že deti pochádzajúce z manželstva budú pokrstené v Katolíckej cirkvi. Ako miesto sobáša si snúbenci môžu vybrať ktorýkoľvek kostol našej farnosti. Svadby v našej farnosti sa konajú podľa dohody v sobotu popoludní (nie v piatok). Sobáše katolíckej stránky so stránkou evanjelickou alebo nepokrstenou sú bez svätej omše (iba bohoslužba slova a sobášny obrad). Týždeň pred sobášom sa snúbenci stretnú s kňazom na liturgickej náuke, kde si prejdú praktický priebeh obradu. Ak si to snúbenci prajú, je možné, aby ich zosobášil aj iný kňaz. Sobáš si treba po hudobnej stránke dohodnúť s pánom kantorom.