Krst

Krst dieťaťa v dostatočnom časovom predstihu nahlási osobne jeden z rodičov v kancelárii farského úradu. Otec alebo matka dieťaťa dohodnú s kňazom termín udelenia sviatosti krstu a vypíšu krstný lístok. Pri nahlásení krstu uvedú aj mená krstných rodičov. Aby niekto mohol plniť a zastávať úlohu krstného otca alebo krstnej matky, musí spĺňať tieto podmienky predpísané kánonom 874 Kódexu kánonického práva: musí to byť pokrstený katolík (západného latinského rímskeho obradu alebo východného gréckeho obradu), ktorý už prijal Najsvätejšiu Eucharistiu a bol pobirmovaný; musí dovŕšiť minimálne 16 rokov veku; musí byť buď slobodný a nežijúci v konkubináte v jednej domácnosti s nemanželským partnerom ako druh a družka alebo musí žiť v cirkevnom sviatostnom manželstve uzavretom v kostole (nie iba civilne na úrade); nesmie byť rozvedený. Stačí, aby bol pri krste iba jeden krstný rodič. Pri krste môže byť prítomný aj veriaci z inej kresťanskej cirkvi (napr. evanjelickej), no v matrike sa uvádza ako svedok krstu. Pred krstom rodičia a krstní rodičia absolvujú s kňazom na fare jednu osobitnú katecheticko-liturgickú náuku. Sviatosť krstu sa vysluhuje len vo farskom kostole sv. Urbana v Bystrom buď v sobotu dopoludnia alebo v nedeľu pri svätej omši. Ku krstu dieťaťa treba priniesť krstnú sviecu a bielu krstnú košieľku.